Inventarizace krajiny CzechTerra je multizdrojové celorepublikové statistické šetření, které kombinuje analýzu leteckých snímků a pozemní šetření. Stav a změny základních krajinných charakteristik jsou sledovány v trvalé síti ploch na základě kvantifikovatelných údajů (indikátorů).

Informace odvozené, tj. informace o konektivitě a fragmentaci krajiny, údaje o produkci apod., se vypočítávají standardními matematicko-statistickými postupy.

Celý systém je tvořen sítí 1599 lokalit odpovídající výchozí hustotě rozmístění 7x7 km s pokrytím celého území České republiky. Toto měřítko zajišťuje dostatečnou statistickou průkaznost hlavních šetřených veličin. Systém je schopen zajistit relevantní informace o rozlohách všech kategorií využívání území (les, orná půda, louky a pastviny, mokřady a vodní plochy, zastavěná území, ostatní) a široké spektrum údajů o lesích a přírodě blízkých prvcích (zeleni) v krajině. Všechny údaje jsou statisticky kvantifikovatelné, včetně intervalu spolehlivosti.

Výsledky inventarizace krajiny a zejména údaje z opakovaných inventarizací mohou být využívány pro potřeby strategického plánování a ochrany krajiny a mezinárodního reportingu.

Z hlediska nákladů jde o velmi efektivní systém. Každoroční aktualizaci údajů o krajině lze zajistit s celkovými ročními náklady 2.6 mil. Kč.

Hlavní výstupy projektu

Rozsáhlý soubor dat získávaných v rámci projektu CzechTerra skýtá velké možnosti různých, dosud často netradičních pohledů nejen na lesní ekosystémy, ale i na zeleň mimo les a na krajinu jako celek. Základní vyhodnocení projektu CzechTerra 1. cyklus (2008/2009) v podobě předkládané zadavateli, představuje 159 samostatných úloh, které najdete zde.

Základní vyhodnocení opakované inventarizace CzechTerra 2014/2015 (CZT 2015) najdete zde.

Revidované vyhodnocení inventarizace CzechTerra 2008/2009 (CZT 2009) najdete zde.

CZT 2009

CzechTerra 1. cyklus (2008/2009)

podpořeno MŽP
v rámci projektu VaV SP/2d1/93/07


Více informací a data ke stažení

CZT 2015

CzechTerra 2. cyklus (2014/2015)

podpořeno GA ČR
v rámci projektu 14-12262S [1]InformationNa řešení projektu GAČR 14-12262S "Dopady měnících se růstových podmínek na přírůst dřevin, produkci porostů a vitalitu – nebezpečí či příležitost pro středoevropské lesnictví?" se podílí ČHMÚ, BÚ AV ČR, PF JČU a CVGZ AV ČR. Koordinátorem projektu je IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů

Stránky projektu aceczechfor.ifer.cz


Více informací a data ke stažení

Odkazy

Sběr dat je prováděn s využitím technologie Field-Map www.fieldmap.cz

Inventarizační systém

Inventarizační systém vychází ze systematické sítě 7x7 km, která tvoří 1599 čtverců pokrývajících celé území České republiky. V rámci každého čtverce je sítě je náhodně umístěn menší čtverec o rozměrech 450x450 m, tzv. lokalita.

Šetření na lokalitě probíhá cestou klasifikace leteckých snímků a má za cíl zjistit rozlohu územních kategorií a typů pokryvu. Na základě kvantifikovaných rozloh lze vypočítat základní krajinné metriky (např. heterogenitu pokryvu, fragmentaci, délky okrajů apod.).

Metodicky je klasifikace leteckých snímků řešena progresivním postupem rastrové analýzy, která zaručuje maximální míru objektivity a efektivity. Rastru má rozlišen9 10x10 m a na každé lokalitě je tudíž klasifikováno 45 x 45 = 2025 buněk, které umožňují vylišení plošných i lineárních objektů. To umožňuje hodnocení zastoupení jednotlivých typů pokryvu, jejich strukturu, fragmentaci a konektivitu pomocí standardních statistických metod.

Ve středu lokality je umístěna jedna kruhová vzorkovací plocha o výměře 0.05 ha, tzv. inventarizační plocha.

Šetření na inventarizačních plochách je realizováno v terénu tehdy, pokud je na nich identifikován les nebo zeleň mimo les se stromovou vegetací. Na těchto plochách se zjišťuje spektrum údajů o půdní a vegetační složce, a to především z hlediska požadavků na trvale udržitelné hospodaření v lesích a emisní inventuru (zásoba uhlíku v ekosystémech).